Koko sarja FI_RU_ENG
Kantaväestön edustajan ja maahanmuuttajan parityöskentely on Valjakko-mallin intiimein ja itsenäisin tapa auttaa toista oppimaan ymmärtämään vierasta kieltä ja kulttuuria. Valjakkoparitoiminta on hyödyllistä, jos osallistujalla on voimakas motivaatio oppia, sitoutua, nähdä vaivaa ja käyttää aikaa säännöllisesti. Onnistuminen edellyttää osallistujalta määrätietoista omien tavoitteiden asettelua ja auttamisen halua. Parityöskentelyssä voi soveltaa maailmanlaajuisesti hyväksi havaittua tandem-menetelmää.Toiminnan järjestäjä ohjaa ja tukee toimintaa auttamalla osallistujia löytämään sopivan parin, järjestämällä pareille yhteistapaamisia (aloitus-info ja 3–4 tapaamista vuodessa), jakamalla vinkkejä parien keskinäisten tapaamisten aiheiksi, ohjaamalla yksittäisiä pareja ja tarvittaessa auttamalla parinvaihdossa.Mahdollisuuksien mukaan pareille voi hankkia esim. kahvilippuja kahvilatapaamisten tueksi. Toiminnan järjestäjä voi käyttää apunaan esim. FinTandem Koordinaattorin käsikirjaa.

Toiminta vaatii ohjaajan, kokoontumistiloja ja sopivan keinon pitää yhteyttä. Yhteistapaamisissa järjestäjä voi kerätä palautetta ja välittää tietoa; osallistujat saavat vertaistukea ja vaihtavat ideoita ja kokemuksia.

Parinmuodostusta edistetään kartoittamalla paria etsivien perustiedot, kiinnostuksen kohteet ja tavoitteet ja tekemällä heistä anonyymejä profiileja esim. verkkosivustolle toiminnasta kiinnostuneiden silmäiltäväksi ja valittavaksi. Toimintaan on hyvä voida ilmoittautua myös verkossa.

Parinmuodostuksessa huomioitavia asioita ovat kielitaidon taso, osapuolia yhdistävät kiinnostuksen kohteet, tavoitteiden yhteensopivuus sekä mahdollisesti ikä. Jos ikä on kynnyskysymys, ulotetaan sopivan parin etsintää tarvittaessa laajemmalle, esim. oppilaitoksiin.

Parin muodostuttua osapuolet sopivat yhdessä tavoitteistaan ja toimintatavastaan: kuinka usein ja missä he tapaavat, miten tapaamiset valmistellaan, miten pidetään yhteyttä, mitä aiheita käsitellään, miten toista opetetaan, kuinka paljon ja miten käytetään kummankin äidinkieltä (esim. 30 – 45 min per kieli). Valjakkoparitoimintaa tukee se, että osa-puolet pitävät omia oppimispäiväkirjoja.

Parien ryhmäytymistä etenkin yhteistapaamisten päätyttyä tuetaan jakamalla kaikkien yhteystiedot parien kesken (lupa tarvitaan) ja luomalla esim. virtuaalinen kohtaamispaikka sosiaaliseen mediaan.

Valjakkoparitoiminnassa voi olla myös kolmen tai neljän hengen ryhmiä, kunhan ryhmädynamiikka toimii ja tavoitteet sopivat yhteen.

Hyödynnä materiaalejamme.

Работа в парах заключается в регулярном взаимодействии коренного жителя и иммигранта с целью изучения и понимания языка и культуры друг друга.Парная работа является наиболее эффективной, если у участников есть сильная мотивация к обучению, вовлеченность, способность видеть и преодолевать трудности, и рационально использовать время.Организатор помогает участникам найти подходящую пару и оказывает помощь в организации совместной деятельности.

3–4 раза в год проводятся общие встречи всех участников парной деятельности для обмена опытом, сбора отзывов и мнений, распространения информации.

Работа в парах требует наличие организатора, помещения для проведения встреч и подходящего способа поддержания связи между участниками (телефон, интернет и т.д.).

В помощь организаторам рекомендуем методические разработки координаторов метода FinTandem и наши материалы.

Формирование пар происходит следующим образом:

Все желающие  заполняют анонимную анкету (на основе которой составляется  анонимный интернет профиль), где указывают подробные сведения о себе , кроме имени (возраст, пол, профессия, семейное положение, интересы и увлечения, уровень владения языком и т.д.).

На основе этих данных организатор составляет пары или человек ищущий пару сам может выбрать подходящего партнера и отправить заявку через интернет.

При формировании пар необходимо учитывать уровень знания языка, пол, возраст, интересы и увлечения, а так же личные пожелания заявителей.

Так же возможна работа в малой группе (3-4 человека), если цели и задачи участников совпадают.

После того, как пара сформировалась, планирование встреч и тем для общения осуществляется участниками пары. То есть партнеры самостоятельно определяют частоту и подготовку встреч, темы, формы и методы работы. Большую помощь может оказать ведение дневника обоими участниками. Главное – партнеры должны получать одинаковую пользу от сотрудничества и на оба языка должно отводиться одинаковое количество времени (примерно по 30– 45 мин.).

Помимо общих встреч, в помощь парной работе можно, например, организовать сообщество в социальной сети, где все участники смогут обмениваться информацией, идеями и опытом, или просто общаться.